Agencija za registraciju vozila Zemun

Usluge Agencije

Registracija vozila

Registracija vozila bez odlaska u MUP. Produženje registracije vozila na tehničkom pregledu. Izdavanje registracione nalepnice. Registracija vozila u MUP-u

Tehnički pregled

Tehnički pregled za sve vrste vozila. Tehnički pregled skutera, motora, putničkih i teretnih vozila. Tehnički pregled Zemun.

Osiguranje vozila

Osiguranje vozila kod više osiguravajućih kuća. Povoljna cena osiguranja vozila. Osiguranje vozila na više mesečnih rata čekovima banaka. Kasko osiguranje vozila.

Agencija za registraciju vozila Zemun vam pruža sledeće usluge:

 • Priprema celokupne dokumentacije za registraciju Vašeg vozila
 • Uplata svih troškova registracije vozila
 • Tehnički pregled vozila
 • Odlazak u MUP
 • Registracija vozila na 6 rata (prva rata odmah)
 • Kasko osiguranje na rate

Osim dolaska na adresu radi registracije vozila, tehničkog pregleda i izdavanja polisa auto odgovornosti agencija Nikona nudi i sledeće usluge:

 • Polisa auto kasko osiguranja
 • Izdavanje zelenog kartona
 • Osiguranje stakala na vozilu
 • Osiguranje putnika u vozilu
 • Putno vizno osiguranje

Potrebna dokumentacija za redovno produženje registracije

Neophodna dokumentacija za FIZIČKA lica:

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Tehnički pregled (ili Registracioni list ukoliko ste ga obavili sami)
 • Polisa auto odgovornosti
 • Uplate za državu svih taksi potrebnih za registraciju
 • Ovlašćenje ukoliko se auto vozi na ovlašćenje

Ukoliko fizičko lice upravlja vozilom koje je kupljeno na lizing neophodno je za produženje registracije pored gore navedenog dostaviti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila na lice koje je korisnik lizinga

Neophodna dokumentacija za PRAVNA lica:

 • Rešenje iz APR-a (kopija rešenja iz Agencija za privredne registre)
 • Saobraćajna dozvola
 • Tehnički pregled (ili Registracioni list ukoliko ste tehnički pregled obavili sami)
 • Polisa auto odgovornosti
 • Potvrda iz banke o izvršenim uplatama svih taksi potrebnih za registraciju
 • Ovlašćenje na memorandumu vaše firme koji je potpisan i overen delovodnim pečatom i pečatom firme

Ukoliko pravno lice poseduje vozilo koje je kupljeno na lizing neophodno je za produženje registracije pored gore navedenog dostaviti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila na korisnika lizinga
 • Ovlašćenje korisnika lizinga za registraciju vozila

Dokumentacija potrebna za prvu registraciju pri promeni vlasništva:

 • Saobraćajna dozvola, faktura, overen kupoprodajni ugovor, overen ugovor o poklonu ili pravosnažna ostavinska rasprava
 • Registracioni list ne straiji od 30 dana
 • Važeća lična karta (APR za pravna lica)
 • Polisa osiguranja za vozilo
 • Uplatnice sa plaćenim taksama za državu

Dokumentacija potrebna za prvu registraciju kada se uvozi polovno vozilo:

 • Dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama
 • Inostrana odjavljena saobraćajna dozvola (u slučaju da vozilo nije odjavljeno inostrane tablice)
 • Potvrda o prispeću vozila od špedicije
 • Faktura na koga ide vozilo
 • Registracioni list ne straiji od 30 dana
 • Uverenje iz Agencije za bezbednost saobraćaja za vozilo koje se uvozi kao upotrebljavano
 • Polisa auto odgovornosti
 • Važeća lična karta (APR za pravna lica)
 • Uplatnice sa plaćenim taksama za registraciju

Dokumentacija potrebna za zamenu registarskih tablica:

 • Registracioni listi, koji ne treba overavati na tehničkom pregledu
 • Potvrda o prijavi nestanka tablica od strane MUP-a
 • Saobraćajna dozvola
 • Važeća lična karta vlasnika
 • Polisa obaveznog osiguranja
 • Dokaz o uplatama za administrativnu taksu, nove registarske tablice i novu saobraćajnu dozvolu

Dokumentacija potrebna za odjavu vozila:

 • Saobraćajna dozvola vozila koje se odjavljuje
 • Registarske tablice sa vozila koje se odjavljuje
 • Važeća lična karta

Prenos vlasništva vozila

Za prenos vlasništva vozila ili prenos apsolutnih prava na motorna vozila nephodni su vam sledeći dokumenti:

Prenos vozila za fizička lica:

 • poreska prijava obrazac PPI 4 (popunjava se na ime prodavca po saobraćajnoj dozvoli) i podnosi je vlasnik vozila ili ovašćeno lice od strane vlasnika vozila
 • očitana saobraćajna dozvola
 • dva overena ugovora
 • kopije ili očitane lične karte prodavca i kupca
 • kopija lične karte ovlašćenog lica (ako je ugovor uradjen po ovlašćenju)

Prenos vozila za pravna lica:

 • poreska prijava obrazac PPI 4 (popunjava se na ime prodavca)
 • očitana saobraćajna dozvola
 • dve fakture za preduzeća d.o.o. ili dva overena ugovora za preduzetnike
 • kopije ili očitane lične karte ako je kupac fizičko lice
 • izvod iz APR-a za prodavca (ako je kupac pravno lice potreban je i njegov izvod iz APR, a ako je kupac fizičko lice potrebna je kopija ili očitana lična karta)
 • ovlašćenje pri predaji za pravna lica (na memorandumu firme sa delovodnim pečatom, pečatom i potpisom direktora ili zakonskog zastupnika)
 • kod preuzimanja rešenja prilikom potpisa rešenja potreban je pečat pravnog lica
 • faktura ili ugovor kako je prodavac došao do tog vozila

Prenos vozila kao poklon:

 • poreska prijava PPI 3 (popunjava se na ime onoga ko prima poklon)
 • očitana saobraćajna dozvola
 • dva overena ugovora o poklonu
 • kopije ili očitane lične karte poklonodavca i poklonoprimca
 • ako je u pitanju prenos sa roditelja na decu izvod iz matične knjige rodjenih dece
 • ako je u pitanju poklon izmedju supružnika potreban je izvod iz knjige venčanih ne stariji od 6 meseci

Prilikom podizanja potvrde o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava na motorna vozila potrebno je:

 • za FIZIČKA lica doneeti rešenje i original uplatnicu sa plaćenim porezom
 • za PRAVNA lica doneti rešenje i potvrdu iz banke sa plaćenim porezom sa pečatom banke

Kasko osiguranje vozila

Predstavlja vid dobrovoljnog – neobaveznog osiguranja vozila čija je svrha naknada materijalne štete načinjene Vašem vozilu i u slučaju kada ste vi krivi za saobraćajnu nezgodu.

Kasko osiguranje vozila se obično zaključuje u cilju dodatnog osiguranja vozila od delimične ili totalne havarije ili od nestanka vozila (osiguranje od krađe, razbojništva ili bespravnog otuđenja vozila).

Kasko polisom osiguranik osigurava sopstveno vozilo i pričinjena šteta se isplaćuje bez obzira ko je kriv za saobraćajnu nezgodu.

Ukoliko je došlo do sudara u kom ste vi krivi obavezno osigranje će pokriti štetu pričinjeno na tudjem vozilu, a kasko polisa štetu na Vašem.

Iznos polise kasko osiguranja zavisi od mnogo faktora (šta sve osiguranik želi da polsa pokriva) i dobija se na upit.

Ful kasko ili potpuni kasko koji pokriva i krađu vozila plaća se kao poseban doplatak.

Zeleni karton - Zelena karta

Zeleni karton predstavlja zamenu za polisu osiguranja koju koristite u Srbiji kada ste u inostranstvu.

Zelena karta predstavlja dokaz da je vaše vozilo osigurano kod nekog domaćeg osiguravajućeg društva.

Zeleni karton izdaje ista kuća sa kojom ste sklopili obavezno osiguranje vozila od autoodgovornosti.

Važnost zelene karte počinje na dan izdavanja i traje do isteka polise auto odgovornosti.

Da bi ste izvadili zeleni karton potrebno je da priložite polisu obaveznog osiguranja i saobraćajnu dozvolu na uvid.

Zelena karta je potrebna za Makedoniju i Republiku Srpsku i prilikom ulaska u te zemlje tražiće Vam na uvid.

Putno, zdravstveno osiguranje

Naša agencija za registraciju vozila vam omogućava da možete zaključiti polisu putno-zdravstvenog osiguranja za sve zemlje Evrope i ostatka sveta.

Uplatu putnog, zdravstvenog osiguranja vršite kod nas u agenciji i od dokumenata Vam je potreban samo važeći pasoš za Vas i članove Vaše porodice.

Putno – zdravstveno osiguranje može biti individualno, porodično, grupno, osiguranje sportista ili osiguranje radi odlaska na rad u inostranstvo.

Putno zdravstveno osiguranje pokriva ambulantno lečenje, nabavku lekova, prevoz do najbliže zdravstvene ustanove i druge potrebe koje su prouzrokovane povredama ili bolešću.

Pored osnovnog zdravstvenog osiguranja postoji i putno zdravstveno osiguranje sa širim pokrićem. 

Agencija za registraciju vozila Zemun vam želi sigurno i bezbedno putovanje!